Değerlerimiz

Pr. Dr. Haşim KARPUZ

Prof. Dr. Haşim KARPUZ

5.2.1949 tarihinde Akçaabat’ın Taşocağı Köyü’nde doğdu. Sırası ile Gökçeler İlkokulu (1960), Akçaabat Ortaokulu (1963), Trabzon Lisesi (1967) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Arkeoloji Bölümünü bitirdi (1972). Lisans tezi “Anadolu’da Prostylos Plânlı Tapınaklar” isimli çalışmasıdır. 1 972/1973 öğretim yılında Şişli Lisesi’nde vekil öğretmenlik yaptı. 31.7.1 973 tarihinde Kültür Bakanlığı Erzurum Müzesi asistanlığına atandı. 1978 Haziran’ında Trabzon Müzesi araştırmacılığına nakledildi. Her iki müzede yönetici ve araştırmacı olarak görev yaptı. 19.1.1983 tarihinden itibaren Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1976 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Türk-İslam Sanatları Tarihi Ana bilim Dalı’nda Doktora yaptı (1980). Doktora konusu “Erzurum Evlerinin Türk-İslam Mesken Mimarisindeki Yeri”dir. 1983 Ağustos’undan itibaren 5 ay süre ile burslu olarak Norveç’te Oslo Folkemuseum’da açık hava müzeleri konusunda incelemelerde bulundu. 1988 yılında üniversite Doçenti, 1994 yılında Profesör oldu.

Öğretim üyeliğinin yanı sıra birçok idari görevlerde bulundu. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanal Tarihi Bölümü başkanıdır. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığı yaptı. S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Türk Sanatı Anabilim Dalı Başkanı ve yönetim kurulu üyesidir. 1998-2002 yılları arasında S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı.

Eğitim öğretim çalışmaları, idari görevlerinin yanında birçok proje yürüttü. Bu projelerden en önemlileri Selçuk Üniversitesi adına yaptığı “1930-1965 yılları arası Türkiye Dergi ve Gazeteleri Koleksiyonu’nun Tasnif ve Okuyucuya Sunulması Projesi” İle Türk Tarih Kurumu adına, “Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi, Konya ve Karaman’daki Kültür Varlıkları Envanteri” dir.

Anadolu Türk Mimarisi, İslam Öncesi Türk Sanatı, Türk Evi, Sanat Tarihi, Fotoğrafçılık Tarihi ve Türk Folkloru konularında yayınlanmış 150’yi aşkın makalesi bulunan Prof. Dr. Karpuz’un yayınlanmış kitapları ve bazı makaleleri şunlardır:

YAYINLARI

1. Kitaplar

Erzurum’da Türk-İslam Yapıları, Ankara, 1976.

Türk-İslam Mesken Mimarisinde Erzurum Evleri, Ankara, 1984 (Düzeltilmiş 2. Baskı, Ankara,1993.

Erzurum Evleri, Ankara, 1989.

Trabzon, Ankara, 1990.

Rize, Ankara, 1992 (2. Baskı, Ankara, 1993).

Şebinkarahisar, Ankara, 1993.

Fotoğraflarla Geçmişte Konya, İstanbul, 1996.

Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya, 2001.

Anadolu Selçuklu Mimarisi, Konya, 2001.

2. Makaleleri

“Çamuşlu’da Yontmataş Çağı Kaya Resimleri”, Bilim ve Teknik, Sayı:112, 1977, s. 1-5.

“Eski Erzincan’daki Anıtlar”, Mengüceli, Sayı:5, 1979, s. 5-8.

“Giresun’un Espiye ilçesine Bağlı Tekke Köyündeki Gülbahar Hatun ‘Hacı Abdullah’ Zaviyesine Bağlı Yapılar”, Vakıflar Dergisi, Sayı:XV, Ankara, 1982, s.117-126.

“Trabzon’da Yok Olan Türk Devri Eserleri”, Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı:12, İstanbul, 1983, s 95-116.

“Hınıs’ta Bulunan Transkafkas Tipi Boyalı Bir Çömlek”, Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı: XXVI, Ankara,1983,s.79-91.

“Doğu Karadeniz’de Yaylacılık ve Yayla Evleri”, Uluslararası Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi, 26-28 Ekim 1984 Konya, Türk Halk Edebiyatında ve Folklorunda Yeni Görüşler, Ankara, 1985, s.318-327.

“Türkiye’de Bölge Açık Hava Müzelerini Kurma imkânları”, Folklor ve Açık Hava Müzelerini Kurma İmkânları Sempozyumu Bildirileri, 13-15 Haziran 1985 Ankara, (Ankara, 1985), s.97-106.

“Türk Halk Mimarisinde Ahşap Yığma (Çantı) Yapılar), III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 22-28 Haziran 1985 İzmir, (Ankara, 1987), s.365-181.

“Trabzon’un Çaykara ilçesinde Köylerinde Bulunan Bazı Camiler”, Vakıflar Dergisi, Sayı:21, İstanbul, 1990, s.281-299.

“Karaman’da Eski Türk Evleri”, Türk Halk Kültürünü Araştırmaları 1992, Ankara, 1992, s.55-78.

“Konya Dokuzun Hanı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 25-29 Mayıs 1992 Ankara, Ankara, 1993, s.457-474.

“Trabzon’da Yok Olan Bazı Türk Devri Yapılan”, Vakıflar Dergisi, Sayı: XXIII, Ankara, 1994, s. 145-160.

“Nasreddin Hoca Türbesi”, Nasreddin Hoca’ya Armağan, İstanbul, 1996, s.193-204.

“The Architectural Characteristics of Traditional Houases in Konya and their Conservation Problems”, The Otoman House, Convebtry, Warwick, 1998, s.116-123.

“Konya Alaeddin Camii ve Konya Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulu’nda Alınan Kararlar ve Metinleri”, XIII. Vakıf Haftası, Ankara, 1996. s,219-234.

“Konya’da Selçuklu ve Karamanoğlu Medreseleri”, Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Konya, 1999, s.61-80.

“Konya’da  Köy Odalarının Kültür ve Sanat Değeri”, Emin Bilgiç Hatıra Kitabı, İstanbul, 2000, s.319-361.

“Çumra’da Halk Mimarisi”, I. Uluslar Arası Çatalhöyük’ten Günümüze Çumra Kongresi, Konya, 2000, s.45-70.

“Konya’nın Selçuklu Kent Dokusu ve Son Yıllarda Yok Olan Anıtları”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri, Cilt: II, Konya, 2001, s.1-10.

“Mevlâna Dergahı’nın Mimarisi”, Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevilik, Konya, 2002, s.221-228.

“Konya’da Halk Mimarisi”, Erdem, Cilt:13, Sayı:38, Ankara, 2002, s.223-236.

“Konya’da Osmanlı Mimarisi”, Osmanlı Döneminde Konya, Konya, 2003, s.237-250.

“Konya Kadınhanı’ndaki Vakıf Camileri”, Vakıf Medeniyeti Sempozyumu Kitabı, Ankara, 2003, s.201-222.

“Konya Çeşmeleri Üzerine Bir Tipoloji Denemesi”, Beyhan Karamağaralı Armağanı, Ankara, 2003 (O.N.Dülgerler ile beraber).

“Konya Kent İmajını Oluşturan Etkenler ve Kültür Varlıkları, (Kitap Bölümü), A. Safa Odabaşı: Konya İmajı Mekanlar-İnsanlar, Konya, 2003, s.7-17.

“Konya’nın Tarihi Yapılarına Toplu Bakış”, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya, 2003, s.37-56.

İlgili Haberler

Dr. Azmi OFLUOĞLU

İstanbul Temsilcisi

Mehmet AKKAYA

İstanbul Temsilcisi

Haçkalı Hoca Baba

İstanbul Temsilcisi

Bir Yorum Yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com