Eğitim

Sözleşmeli öğretmenliğin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB ), “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik”,Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli  yörelerde olmak üzere MEB’in boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın  eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli öğretmenlere ilişkin usul ve  esaslar düzenlendi.

Yönetmelikte, sözleşmeli öğretmenliğe atamalar için başvuru şartları belirlendi. Buna göre, başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında özel şartlar da aranacak. Bu  kapsamda, mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe  atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,  öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların  ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen  pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması gerekecek.

Başvuruda bulunmak için KPSS’den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı ile devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması koşulu da getirildi.

Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına şubat döneminde atama yapılacak. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde, pozisyon imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde  bu dönem dışında da atama yapılabilecek.

Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyanlar, bakanlığın duyurusunda belirtilen süre içinde sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda  bulunabilecek. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.

SÖZLÜ SINAV KOMİSYONU

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav komisyonu oluşturulacak. Gerek  görülmesi halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilecek. Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci  dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavlarda görev alamayacak.

Bakanlıkça, sözlü sınav merkezlerinde oluşturulan sözlü sınav  komisyonlarının koordinasyonlarını sağlamak üzere Bakanlık merkez teşkilatı  yöneticileri arasından görevlendirme yapılabilecek.

Yönetmelikte, sözlü sınav konularının ağırlıkları; “Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 25, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti yüzde 25, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı  yüzde 25, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yüzde 25”  şeklinde belirlendi.

KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar  da sözlü sınava çağrılacak.

60 PUAN VE ÜZERİ

Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olacak.

Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takiben duyuruda  belirtilen süre içinde sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu il milli eğitim  müdürlüğüne itiraz edilebilecek. Bu itirazlar, sözlü sınav komisyonunca  incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanacak. İtiraz sonuçları, ilgili il milli  eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacak.

ATAMA BAŞVURUSU VE TERCİHLER

Sözlü sınav sonrasında, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih  hakkı kazananların atama başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği  tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20  tercih hakkı verilecek. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul  edip etmediklerini de belirtecek.

Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların,  tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde, atamaları yapılmayacak.

ATAMA VE GÖREV YERİNİN BELİRLENMESİ

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne  göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dahilinde elektronik  ortamda gerçekleştirilecek.

Puan eşitliği halinde KPSS puanı üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin  devamı halinde atanacak aday, bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Atamalar, Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumlarına  yapılacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il veya ilçe milli  eğitim müdürleri arasında sözleşme imzalanacak.

İlan edilen kontenjanlardan, atama şartlarını taşımadıklarının  anlaşılması nedeniyle atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir  mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından  vazgeçilmesi gibi sebeplerle boşalan pozisyonlara, sözlü sınav sonuçlarının  kesinleştiği tarihten itibaren 6 aylık süreyi aşmamak üzere aynı usulle atama  yapılabilecek.

Göreve başlatılma sırasında taraflar arasında hizmet sözleşmesi  imzalanacak. Sözleşme imzalayanlar, görev aldıkları eğitim kurumlarında alanları  itibarıyla norm kadrolarla ilişkilendirilecek.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi  içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı  sebeplerle göreve başlamama hali 2 ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları  iptal edilecek. Ataması iptal edilenler ile göreve başlayıp da 4 yıl içinde  görevinden ayrılanlar, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten  itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere  başvuruda bulunamayacak.

 ADAYLIK EĞİTİMİ SÜRECİ

Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar, ilgili hükümler doğrultusunda  adaylık eğitimine tabi tutulacak. Eğitim kurumu veya bölümün kapanması, program  değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla  bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle  öğretmen fazlalığı oluşması halinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç  fazlası öğretmen olarak değerlendirilecek.

İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve  tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre, il  içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde  alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen  görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erecek.

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini  tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev  yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanacak.  Öğretmen kadrolarına  atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık  hükümleri uygulanmayacak.

Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların  sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın  sona erecek. Sözleşmeli öğretmenler, bir ay önceden yazılı ihbarla sözleşmeyi tek  taraflı feshedebilecek.

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli  öğretmenlerin pozisyonu saklı tutulacak ve bunlar istekleri halinde ayrıldıkları  eğitim kurumunda yeniden hizmete alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılacak.

 Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin  verilmeyecek. Bu öğretmenlerin sözleşme süreleri bir yıllık yapılacak. Bir yılın  sonunda sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri, takip eden yıl için de  geçerli olacak. Bu süre 4 yılı geçemeyecek.

KAYNAK:AA

İlgili Haberler

YGS’de Dikkat Edilecek Konular!!!

Beylikdüzü’nden yardım eli

Düzköy Temsilcisi

Satılık Fatih Projesi Tableti

Bir Yorum Yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com